09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

فردی که بواسطه تهدید دیگری مرتکب جرم شده است

در قبال اتهام فردی که بواسطه تهدید دیگری مرتکب جرم شده است

🖊در مواردی ممکن است که فردی به اتهام ارتکاب جرمی مانند احراق عمدی خودرو دیگری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در مقام دفاع از اتهام انتسابی، مدعی باشد که بواسطه تهدیدی که از ناحیه آقای “الف” نسبت به وی صورت گرفته است مرتکب احراق عمدی شده است.
🖊در چنین مواردی برای دفاع از متهم و یا دفاع از شاکی در قبال شکایت مطروحه باید به این نکات توجه داشته باشیم که “تهدید” حسب مورد ممکن است:
🔹اولاً: به موجب ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بزه مستقلی باشد. مانند اینکه کسی دیگری را تهدید به ضررهای نفسانی یا شرفی نماید.
🔹ثانیاً: بر مبنای ماده 126 قانون مجازات اسلامی، “تهدید” از مصادیق معاونت در جرم باشد.
🔹ثالثاً: بر مبنای مقررات ماده 151 قانون مجازات اسلامی، “تهدید” مصداق اکراه باشد.
🖊تفاوت تهدید بعنوان “معاونت” در جرم و تهدید بعنوان “اکراه” به ارتکاب جرم در آن است که اگر تهدید صورت گرفته از ناحیه تهدید کننده، عادتاً قابل تحمل باشد؛ مانند آنکه فردی به دیگری بگوید خوردو “الف” را آتش بزن والّا خودرو خودت را آتش خواهم زد؛ در این صورت این نوع تهدید از مصادیق بارز معاونت در جرم است؛ زیرا خسارات ناشی از آتش زدن خودرو فرد تهدید شده؛ در هر حال قابل جبران است؛ لیکن اگر تهدید صورت گرفته، عرفاً و عادتاً غیر قابل تحمل باشد، مانند آنکه کسی دیگری را تهدید کند که اگر خودرو “الف” را آتش نزند، فرزند وی را خواهد کشت؛ در این صورت تهدید انجام شده از مصادیق اکراه بوده و رافع مسوولیت کیفری مرتکب و مباشر جرم است.
🖊با این مقدمه برای دفاع از شخصی که متهم است بواسطه تهدید دیگری مرتکب جرمی شده است؛ باید دید که آیا تهدید صورت گرفته از مصادیق تهدیدات عادتاً قابل تحمل بوده و یا اینکه غیر قابل تحمل یوده است.
🖊چنانچه تهدید صورت گرفته عادتاً قابل تحمل بوده باشد، در این صورت با توجه به عدم امکان رفع اتهام از موکل، باید به سراغ سایر استراتژی های دفاعی برای کاهش میزان مجازات از جمله جلب رضایت شاکی خصوصی و اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری رفت.
🖊لیکن اگر تهدید صورت گرفته از مصادیق تهدیدات غیر قابل تحمل باشد؛ در این صورت برای دفاع از متهم عنوان خواهیم داشت:
💎”نظر به اینکه رفتار ارتکابی موکل در مقام انجام بزه انتسابی ناشی از تهدیدات آقای “الف” بوده است که وی را در صورت عدم انجام احراق خودرو شاکی، تهدید به قتل فرزندش کرده بوده و مستندات ابرازی و ادله موجود در پرونده نیز مثبت این مدعاست؛ لذا با عنایت به اینکه تهدید صورت گرفته از ناحیه آقای “الف” عادتاً و عرفاً از مصادیق تهدیدات غیر قابل تحمل بوده و هیچکس حاضر نیست، کشته شدن فرزند خویش را در قبال ایراد خسارت مالی به دیگری که قابل جبران است بپذیرد؛ لذا نظر به تحقق اکراه و نظر به اینکه اکراه بر مبنای مقررات ماده 151 قانون مجازات اسلامی از مصادیق عوامل رافع مسوولیت کیفری است، از دادگاه رسیدگی کننده استدعای صدور حکم برائت موکل را می نمائیم.”