09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مدارک مورد نیاز برای ویزای پیوست خانواده به آلمان

مدارک مورد نیاز برای ویزای پیوست خانواده به آلمان

برگه راهنما جهت درخواست روادید پیوست به خانواده برای سفر به نزد همسر )و همراهی فرزندان( لطفا هنگام تقاضای روادید، دو سری از تمامی مدارک مربوطه برای درخواست روادید را به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتیب ذیل مرتب نمائید. تمامی کپی ها می بایست بر روی کاغذ A4 ارائه گردند. این امر شامل کپی مدارکی که اصل آنها ابعادی غیر از A4 دارند نیز می باشد. لطفاً در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت، مدارک مربوطه را به ترتیب ذیل مرتب و ارائه نمائید:

فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت و تذکر توجیهی مطابق ماده 54 قانون اقامت آلمان بصورت کامل و خوانا تکمیل و امضا شود.
 عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد )35 در 45 میلی متر(، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی، . در این راستا لطفا جدول نمونه عکس و توضیحات )فقط به زبان آلمانی( را مد نظر قرار دهید. ً
بیومتریک  گذرنامه معتبر حاوی امضاء به همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه  گذرنامه/کارت شناسایی )Personalausweis )آلمانی و یا اقامت همسر شما در آلمان )اصل مدرک مورد نیاز نمی باشد( لطفا توجه فرمایید که جهت پیوست به خانواده در ارتباط با پناهجویان مورد تایید, در روز مصاحبه, عالوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهی سازمان مهاجرین و پناهجویان آلمان )BAMF )در ارتباط با شخص پناهجوی ساکن آلمان نیز مورد نیاز میباشد. 

سند ازدواج در مورد سند ازدواج ایرانی، برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت )تأیید آن قدیمی تر از یک سال نباشد!( ارائه گردند )تأیید شده توسط سفارت آلمان؛ اطالعات مربوطه را اینجا خواهید یافت(. برای دسته دوم مدارک، کپی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل سند ازدواج نمی باشد. در مورد سند ازدواج آلمانی و یا سند ازدواج بین المللی دانمارکی، دو کپی ساده کفایت می کند. در مورد سند ازدواج از کشور ترکیه می بایست دو کپی ساده از فرم B ارائه گردند. سند ازدواج گرجستانی می بایست دارای آپوستیل باشد.  وکالت جهت ازدواج در صورتی که یکی از زوجین شخصاً در زمان عقد ازدواج در ایران حضور نداشته است. وکیل و موضوع وکالت )ازدواج با …( باید مشخصاً و با ذکر نام در وکالت نامه ذکر شده باشند.

برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت )تأیید شده توسط سفارت آلمان؛ اطالعات مربوطه را اینجا خواهید یافت( ارائه گردند. برای دسته دوم مدارک، کپی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل وکالت نامه نمی باشد.
 شناسنامه زوجین برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت )تأیید شده توسط سفارت آلمان؛ اطالعات مربوطه را اینجا خواهید یافت( ارائه گردند. برای دسته دوم مدارک، کپی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل شناسنامه نمی باشد. در مورد همسر آلمانی، تنها در صورت دو تابعیتی بودن نیاز به ارائه شناسنامه می باشد.
 در صورت داشتن سابقه ازدواج پیشین: حکم طالق/گواهی فوت همسر سابق. برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت )تأیید شده توسط سفارت آلمان؛ اطالعات مربوطه را اینجا خواهید یافت( ارائه گردند. برای دسته دوم مدارک، کپی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل مدرک نمی باشد. )در صورت ذکر حکم طالق/گواهی فوت همسر پیشین در سند ازدواج جدید و یا شناسنامه، نیازی به تأیید ترجمه از سوی سفارت نمی باشد.( در مورد مدارک آلمانی، دو کپی ساده کفایت می کند.  گواهی مبنی بر معلومات زبان آلمانی در حد ساده )سطح A1) اثبات معلومات زبان آلمانی تنها از طریق مدارک زبان مؤسسه گوته / مؤسسه زبان آلمانی تهران )DSIT ،)انجمن فرهنگی اتریش )ÖKF / )مرکز آزمون مدرک زبان آلمانی اتریش )ÖSD )در شیراز، مؤسسه TestDaf و شرکت telc امکان پذیر می باشد. این گواهی می تواند متعاقباً در طی مدت بررسی ارائه گردد. سفارت ارائه این گواهی را یادآوری نخواهد کرد. عدم ارائه این گواهی می تواند منجر به رد درخواست گردد. بسته به وضعیت اقامتی همسر ساکن آلمان و ارائه به موقع درخواست مربوطه ) fristwahrende Anzeige )بر اساس ماده 29 بند 2 قانون اقامت آلمان، امکان صرف نظر از نیاز به گواهی معلومات زبان آلمانی وجود دارد. در این صورت می بایست کپی مدرکی دال بر ارائه به موقع درخواست مربوطه به هر دو دسته مدارک اضافه گردد.
 گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان )زمان ارائه روادید( گواهی مبنی بر اعتبار پس از ورود به آلمان )به عنوان مثال کارت بیمه درمانی آلمان( و یا بیمه درمانی مسافرتی )دارای 90/180 روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل 30000 یورو(. در صورتی که فرزندتان نیز شما را همراهی می کند، لطفاً علاوه بر مدارک فوق، مدارک ذیل را نیز ارائه نمائید:
 فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت و تذکر توجیهی مطابق ماده 54 قانون اقامت آلمان بصورت کامل و خوانا تکمیل و توسط هردو و یا یکی از والدین که به همراه فرزند از کشور خارج می شود امضا شود.
 عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد )35 در 45 میلی متر(، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی، بیومتریک. در این راستا لطفا جدول نمونه عکس و توضیحات )فقط به زبان آلمانی( را مد نظر قرار دهید. ً

 گذرنامه معتبر حاوی امضاء( برای افراد 12 سال به باال( به همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه
 کارت شناسایی )Personalausweis )آلمانی و یا اقامت همسر شما که در آلمان حضور دارد )اصل مدرک مورد نیاز نمی باشد(
 شناسنامه فرزندتان برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت )تأیید شده توسط سفارت آلمان؛ اطالعات مربوطه را اینجا خواهید یافت( ارائه گردند. برای دسته دوم مدارک، کپی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل شناسنامه نمی باشد.
 کارت ملی متقاضی و والدین. کپی ساده کارت های ملی کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل کارت های ملی نمی باشد.
 گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان )زمان ارائه روادید( گواهی مبنی بر اعتبار پس از ورود به آلمان )به عنوان مثال کارت بیمه درمانی آلمان( و یا بیمه درمانی مسافرتی )دارای 90/180 روز اعتبار؛ ورود مکرر؛ محدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل 30000 یورو(. 
در صورت طالق و قصد همراه بردن فرزندی از ازدواج پیشین:
حکم دادگاه و یا سند محضری یکی از والدین که کشور را ترک نمی کند در این مدرک باید حق قطعی حضانت و موافقت پدر یا مادر کودک که از کشور خارج نمی شود و در ایران می ماند، مبنی بر خروج و اقامت دائم کودک در آلمان به روشنی ذکر گردیده باشد. به عنوان مثال “اینجانب با خروج از کشور و اقامت دائم فرزندم به همراه مادر/پدر در آلمان موافقت می نمایم”. برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت )تأیید شده توسط سفارت آلمان؛ برای دسته دوم مدارک، کپی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل مدرک نمی باشد.
و در پایان: توجه داشته باشید که لطفا ارائه مدارک جعلی و یا دستکاری شده همواره رد درخواست روادید شما را به همراه ً خواهد داشت و بدون استثنا از سوی سفارت در چارچوب قوانین حاکم در آلمان پیگیری حقوقی خواهد شد. حتی در صورتی که اشخاص ثالثی در تکمیل درخواست روادید به شما کمک کرده باشند، شخص شما به عنوان درخواست کننده، مسئول صحت اطالعات ارائه شده و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه درخواست می باشید.
کل فرایند رسیدگی به درخواست روادید از زمان ارائه درخواست معموال 4 لغایت 6 ماه زمان می برد. البته ممکن است نیاز به زمان بیشتری نیز وجود داشته باشد. به محض این که در مورد درخواست شما تصمیم گیری شد، بطور تلفنی با شما تماس حاصل خواهد شد. به پرسش های مربوط به پیگیری وضعیت درخواست، تنها پس از گذشت 3 ماه از زمان ارائه درخواست، پاسخ داده خواهد شد.