09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قیمت دیه سال 98 ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغ قوه قضاییه:
دیه یک مرد مسلمان برای ماه های غیر حرام در سال 98, 270 میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس, در ماه های حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه میشود.

ماه های حرام:رجب,محرم,ذی القعده و ذی الحجه که صرفا در این ماه ها دیه فوت ,یک سوم افزایش پیدا میکند.
باید توجه داشت ماه های صفر و رمضان ماه حرام نیستند.