09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قرار ترک تعقیب چیست / طرح شکایت مجدد چگونه است ؟

قرار ترک تعقیب چیست / طرح شکایت مجدد چگونه است ؟

قرار ترک تعقیب
این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده 177 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 در ماده 79 نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه اگرچه با رای و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف‌ نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.

*****شرایط قرار ترک تعقیب*****

در هر جرم تعزیری قابل گذشتی امکان صدور این قرار هست.
قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود.
مرجع صادر کننده، دادستان است.
فاقد اعتبار امر مختوم است.
فقط یک بار صادر می شود(معمولا وقتی شاکی احساس کرد که دلایلش کافی برای انتساب اتهام نیست یا براساس روال پرونده احتمال برائت متهم می رود و برای جلوگیری از صدور سایر قرارها نظیر منع تعقیب کاری می کند که این قرار صادر شود)
شاکی بعد از صدور این قرار می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، تعقیب متهم را درخواست کند

رویه قضایی در پرونده هایی که خود شخصا وکالت آنان را بر عهده داشته ام بدین گونه بوده است که دادسرا پس از توافق شاکی و بدون نیاز به متهم قرار ترک تعقیب صادر نموده و پس از شکایت مجدد همان پرونده قبلی را مجددا مفتوح می نماید