09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

شورا حل اختلاف

یکی ازمراجع طرح دعوا در کشور ما شورا های حل اختلاف هستند.
دعاوی زیر قابل طرح در شورا هستند:
*دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا بیست میلیون تومان
*تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب و پیشه
صدور گواهی حصر وراث,تحریر ترکه,مهر و موم ترکه و رفع آن
*دعاوی خانواده راجع به جهیزیه,مهریه و نفقه تا میزان 20 میلیون تومان
*تأمین دلیل