09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قرارداد های کار پاره وقت نیز مشمول بیمه میشوند.

🔆 آیا می دانید قرارداد های کار پاره وقت نیز مشمول بیمه میشوند؟

✅ بر اساس ماده 148 قانون کار افراد به تناسب کارکرد می بایست نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند. فلذا قرارداد پاره وقت بدون ارسال لیست بیمه می تواند تبعات قانونی از قبیل شکایت کارگر برای دریافت حق بیمه خویش به تناسب کارکرد را به دنبال داشته باشد.