09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات

✍🏻رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات وفق ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسى کیفرى و خروج موضوع از تبصره ماده ۴۵ الحاقى به قانون مبارزه با مواد مخدر