09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

راههای اثبات جنایت

راههای اثبات جنایت

🔰راه های ثبوت قتل دردادگاه؛اقرار،شهادت ،قسامه،علم قاضی است.

🔺قصاص ودیه با«سوگند»نیزقابل اثبات است.

🔺أرش وضرروزیان ناشی از جرایم نیز با«سوگند»اثبات می شود.

🔴لوث و قسامه

🔻قسامه برای اثبات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت ویااثبات نوع جنایت به کار می رود.

👈🏻درصورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورداستفاده قرار می گیرد.

✍🏻قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله ی دیگر غیر از سوگند منکر وجود لوث ،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یاغیر عمدی یاخصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

💥لوث اماره ای است قانونی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود.

🔴درجنایت عمدی ،اگرشاکی ازمتهم درخواست قسامه کند واو حاضر به قسامه نشود ، متهم به پرداخت دیه محکوم می شود.

✅ادای قسامه در هرحال با مدعی است .

✅مدعی می تواند قسامه رابه مدعی علیه واگذار نماید.

✅اگر مدعی علیه به تعداد لازم قسامه را اجراکرد ،تبرئه می شود.

✅مدعی ومدعی علیه حسب مورد می توانند یکی ازقسم خورندگان باشند.

✅درخصوص مدعی امکان تکرار قسم وجود ندارد.

🔻ازسوی مدعی علیه اگر خویشان نسبی کم باشند یا اصلا خویشان نسبی وجود نداشته باشد، امکان تکرار قسم وجود دارد.

🔻مدعی علیه می تواند به تنهایی خودش پنجاه قسم بخورد وتبرئه شود.

☑️درموارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین ، در صورت عدم وجود لوث و تقاضای صاحب حق برای ادای سوگند ، درصورت ادای سوگند توسط متهمین ، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

🔶در اثبات قتل عمدی از طریق قسامه ، مدعی باید پنجاه نفر برای قسامه حاضر کند ، لیکن ،اگر خویشاوندان نسبی مرد به این تعداد نداشت و یا حاضر نشدند ، هر قسم خورنده می تواند بیش از یک قسم یاد کند تا تعداد قسم ها به عدد پنجاه برسد.

🔶در جنایت براعضا ومنافع ،برخلاف قتل، مجنی علیه چه مرد باشد ،چه زن باشد می تواند درصورت نبودن نفرات لازم به همان اندازه قسم را تکرارکند.

✅صحت قسامه ،منوط به علم و یقین است.

👈🏻اگر پس از اجرای قسامه وصدورحکم قطعی براساس آن ، معلوم شود که برخی از اهداکنندگان سوگند به دروغ سوگند خورده اند ،مورد از جهات اعاده ی دادرسی محسوب میشود.

خسارت تنبیهی در قراردادها

❓در حقوق قراردادها، خسارت تنبیهی چیست؟
مبحث خسارت تنبیهی از سری مباحث پیشرفته حقوق مدنی است. خسارت تنبیهی ماهیت ضمانت اجرا را دارد یعنی یک نوع تضمین انجام تعهد است. به عبارت دیگر اگر در قراردادی شرط خسارت تنبیهی درج شده باشد، این شرط در مرحله نخست ماهیت بازدارنده و تضمین کننده را دارد و در مرحله دوم در صورت عدم انجام تعهد، این شرط در عمل تبدیل به شرط خسارت می شود.
در نظام حقوقی ایران، خسارت تنبیهی در قوانین بطور صریح پذیرفته نشده اما دادگاه ها در برخی موارد حکم به آن داده اند. همچنین دکترین حقوقی آن را پذیرفته و از سوی دیگر با منطق حقوقی نیز سازگار است.
مثالی که می توان برای خسارت تنبیهی در اینجا ذکر کرد عبارت است از پیش پرداخت هایی که در قراردادهای ملکی اخذ می شود. در معاملات ملکی، وقتی خریدار به فروشنده تعهد خرید می دهد باید یک پیش پرداخت انجام دهد و در صورت عدم خرید ملک، مبلغ پیش پرداخت به خریدار مسترد نخواهد شد.
پیش پرداختی که در زمان تعهد به بیع، انجام می شود، ماهیت ضمانت اجرا را دارد یعنی خرید را از سوی شخص خریدار تضمین می کند و اگر خریدار به تعهد خود که همان خرید ملک است عمل نکند، پیش پرداخت در آن هنگام ماهیت خسارت تنبیهی را به خود می گیرد.

مثال دیگر: در حقوق جزا، همیشه بحث بر سر این بوده است که دیه ماهیت مجازات دارد یا جبران خسارت. دیه را نیز می توان یک نوع خسارت تنبیهی به شمار آورد، که اگر اینگونه باشد، هزینه های درمانی باید سوای از دیه به زیان دیده پرداخت شود.
خسارت #قرارداد #مجازات #حقوق_مدنی #دیه #بیع #پیش_پرداخت #معاملات_ملکی