09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

️تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه

✴️تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✔️اول: در تهاتر دو دین موجود است، دو تعهد متقابل، ‌که طلبکارِ یکی از تعهد‌ها بدهکارِ تعهد دیگر می‌شود، مانند آن ‌که شخص «الف» به شخص «ب» یک میلیون تومان بدهکار باشد و سپس یک میلیون از اوطلبکار شود در این‌جا به موجب دو عقد جداگانه، یا دو واقعه حقوقی، شخص بدهکار در عقد قبلی، طلبکار در عقد جدید می‌شود و به این‌سان تهاتر رخ می‌دهد. در حالی‌که در مالیکت مافی‌الذمه اصولاً یک تعهد موجود است و شخص بدهکار، طلبکار همان عقد قرار می‌گیرد.

✔️دوم آن ‌که در تهاتر طرفین تعهد حقیقتاً دو نفر هستند، اما در مالکیت مافی‌الذمه طرفین تعهد واقعاً یک نفر می‌شود و وصف طلبکار و بدهکار در یک نفر اعتباراً جمع می‌گردد.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

دیون‌تهاترناپذیر

✅دیون‌تهاترناپذیر

۱. دین مربوط به نفقه
۲. مزد کارگر
۳. دین دولت

✔️#دین‌مربوط‌به‌نفقه
از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد #تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند. درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.

✔️ #مزدکارگر
دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نمیاد و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

✔️ #دین‌دولت
دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه ی عمومی دولت را برهم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.