09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

️تصمیماتی که درطول جریان رسیدگی به یک پرونده گرفته میشود ۵ نوع اند

✴️تصمیماتی که درطول جریان رسیدگی به یک پرونده گرفته میشود ۵ نوع اند

1⃣حکم
2⃣قرار
3⃣دستورات اداری
4⃣تصمیمات حسبی
5⃣تصمیمات ساده قضایی

🔴رأی دادگاه یابصورت حکم است یا قرار، در واقع رأی نمیتواند بصورت دستور اداری یاتصمیم ساده و یا حسبی باشد.

✅حکم باید راجع به ماهیت دعواباشد و قاطع دعوا.

✍🏻دراصطلاح حقوقی حکم رایی است که به موجب آن اختلاف در دادگاه حل و فصل میشود و خاتمه می پذیرد اعم از اینکه قابل رسیدگی در مراحل بعدی باشد یا نباشد.

🔴قرار؛ یا راجع به ماهیت دعواست یا قاطع دعواست.

☑️ماهیت دعوا . در واقع راجع به امور موضوعی دعوابوده وبه نوعی دادگاه را اماده صدور حکم میکند مثل قرارهای اعدادی ،مقدماتی.

🔺قاطع دعوا،که بعد از صدور آن پرونده ازجریان رسیدگی خارج است ، ۵ نوع هستند
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✔️.قرار رد دادخواست
✔️.قرار ابطال دادخواست
✔️.قرارعدم استماع دعوا
✔️.قرار رد دعوا
✔️.قرارسقوط دعوا
راجع به ماهیت دعوا نمیباشند ولی قاطع دعوا هستند وپرونده ازشعبه رسیدگی خارج ولی اختلاف حل و فصل نمیشود.

💥ویژگی های حکم عبارت اند ؛

1⃣در امور ترافعی صادر میشوند وامورحسبی رادر بر نمیگیرد.

2⃣از دادگاه صادرمیشود.

🔶دیوان عدالت اداری بنابر تصمیمی که میگیرد اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و قاطع دعوا در هرحال حکم است.

☑️تصمیمی که دیوان عالی در مورد پرونده میگیرد چون دیوان ، دادگاه به معنی اخص نمیباشد شامل حکم نمیباشد و با مساحمه رأی نامیده میشود.
3⃣راجع به ماهیت دعوا باشد.

4⃣قاطع دعواباشد ،دعوا را حل وفصل کند.

🔴ازآثارحکم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛

1⃣قدرت اثباتی مثل سند رسمی دارد چون توسط مامور قانون و در حدود صلاحیت و قوانین صارمیشود.

2⃣دارای قاعده فراغ دادرس است.

3⃣دارای اعتبارامرقضاوت شده است.

4⃣قابلیت شکایت را دارند
↩️ ۵ طرق شکایت از آراء⬇️ (واخواهی،تجدید نظر،اعتراض ثالث،اعاده دادرسی،فرجام خواهی)

5⃣غیر قابل ابطال بودن
⬅️احکامی که از دادگاه وطبق قانون و توسط قاضی صلاحیت دار صادر میشود به هیچ وجه قابل ابطال نمیباشد و تنها طریق بی اعتبار کردن احکام، شکایت از آنهاست.

♨️👈🏻نکته جالب و مهم 👇🏻👇🏻

✅وقتی سخن از احکام و به طور کلی آرای دادگاه است منظور همان رای یا حکم اعتباری دادگاه است پس خود دادنامه که حکم یا رأی دادگاه روی آن تنظیم میشود قابل جعل است و دعوای جعل آن قابل قبول است.

✋🏻ولی👈🏻 حکم صادره امری اعتباری است که نه قابل جعل است و نه قابل ابطال است.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913