09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

️تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه

✴️تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✔️اول: در تهاتر دو دین موجود است، دو تعهد متقابل، ‌که طلبکارِ یکی از تعهد‌ها بدهکارِ تعهد دیگر می‌شود، مانند آن ‌که شخص «الف» به شخص «ب» یک میلیون تومان بدهکار باشد و سپس یک میلیون از اوطلبکار شود در این‌جا به موجب دو عقد جداگانه، یا دو واقعه حقوقی، شخص بدهکار در عقد قبلی، طلبکار در عقد جدید می‌شود و به این‌سان تهاتر رخ می‌دهد. در حالی‌که در مالیکت مافی‌الذمه اصولاً یک تعهد موجود است و شخص بدهکار، طلبکار همان عقد قرار می‌گیرد.

✔️دوم آن ‌که در تهاتر طرفین تعهد حقیقتاً دو نفر هستند، اما در مالکیت مافی‌الذمه طرفین تعهد واقعاً یک نفر می‌شود و وصف طلبکار و بدهکار در یک نفر اعتباراً جمع می‌گردد.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913