09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.

ضرب_و_جرح_عمدی
اخلال_در_نظم_عمومی

✅چکیده:
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221400041

✅رای بدوی

اتهام آقای ع.ج. فرزند ر.، 52 ساله، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و سلب آسایش و آرامش عمومی و فحاشی با توجه به ١- شکایت شاکی ٢- گزارش مرجع انتظامی ٣- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران ۴- مودای گواهی گواهان 5- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 6- اعتراف صریح متهم به اساس وقوع درگیری فیزیکی با شاکی محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 608 و 618 و 710 و 714 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه فحاشی به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و به جهت ایراد ضرب به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت ارش کوفتگی عضله جونده سمت چپ و مفصل گیجگاهی فکی چپ و یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه در ناحیه گیجگاهی سمت چپ و سه در صد دیه کامل بابت ارش جراحت حارصه در قدام گردن و سمت راست گردن و سمت راست خلف قدام گردن در حق آقای س.س. و به جهت اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ١٠ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ٢٠ روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در مورد مطالبه خسارات وارده نیز شاکی هدایت قانونی می‌شود که موضوع را از طریق تقدیم دادخواست حقوقی پیگیری نماید. در مورد اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه نشده است، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به رد اعتراض معترض اظهارنظر می‌نمایند این تصمیم بر اساس بند (ن) ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است.
🔹رئیس شعبه ١١۶١ دادگاه عمومی و جزایی تهران

✅در مورد واخواهی آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ٩20975 مورخ 1/10/٩2 صادره از همین شعبه، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید به این دادگاه ارائه نشده است و به شرح لایحه واخواهی اعلان داشته که فقط دو تا چک پدرانه به ایشان زده است که دلالت بر وقوع بزه دارد، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ١١۶١ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی……….. با عنایت به محتویات پرونده که حاکی از درگیری خانوادگی ((پدر زن و داماد و مادر زن)) می‌باشد و محل درگیری نیز در داخل مجتمع مسکونی بوده و موضوع ارتباطی به نظم عمومی ندارد، لهذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت ضمن نقض دادنامه در خصوص اتهام اخلال در نظم مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه با توجه به میزان دیه صدمات وارده که کمتر از خمس دیه کامل یک مرد می‌باشد و قطعی است این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و مستنداً به بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام فحاشی چون از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجه مطرح نشده که موجبات نقض این قسمت از دادنامه را فراهم نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص به لحاظ کهولت سن تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی مستنداً به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات شلاق مندرج در دادنامه را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال تبدیل و نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
🔹رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضائیه
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913