09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

حکم کسی که با اکراه خودکشی کند:

⚫️☑️حکم کسی که با اکراه خودکشی کند:

✍🏻آراء فقها در باب اکراه به خودکشی با اختلاف نظر مواجه است شهید ثانی و امام راحل حکم اکراه در قتل را شامل اکراه در خود کشی نیز میدانند ولی اعتقاد بعضی از اساتید اگر اکراه محقق باشد اکراه کننده چون سبب اقوی محسوب میشود و با اقدام خود موجب سلب اختیار اکراه شونده را فراهم ساخته است قاتل محسوب میشود و با رعایت سایر شرایط قصاص میشود ✨م.379.ق.م.ا. به این اختلاف نظر پایان داده است بدین شکل “هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد جنایت عمدی است واکراه کننده قصاص میشود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعا موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود.”