09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تحصیل مال از طریق نامشروع

✴️تحصیل مال از طریق نامشروع

✍🏻جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم 👈🏻تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که👈🏻 شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.

🧐باید توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف، غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است.

✔️تحصیل مال از طریق نامشروع زمانی صورت می گیرد که فرد مالی را از راه رشوه قمار و کلاهبرداری به دست نیاورده باشد چون این موارد خود عناوین خاص دارند. باید از طریق زد و بند با مقامات یا سوء استفاده از موقیعت شغلی در کشور به دست آورده باشد این جرم به قدری مصادیق آن زیاد می باشد که هر رفتاری را می شود تحصیل مال از طریق نامشروع دانست.

🔴در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات این ماده به طوری کلّی بیان شده است در حالی که قانونگذار باید به طور خاص مشخص کند و حکم لازم را مقرّر کند ولی در نهایت قانونی که تکلیف دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نا مشروع را بیان می کند همان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

✅مطابق این ماده 👆🏻 مجرم علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.