09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

شرط نامشروع در قانون مدنی:

✴️مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

✔️شرط توارث در نکاح منقطع👈🏻باطل است

✔️شرط عدم توارث در نکاح دائم 👈🏻باطل است

✔️ شرط بر خلاف قانون امری👈🏻باطل است

✔️ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی 👈🏻باطل است

✔️شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی 👈🏻باطل است

✔️شرط اسقاط خیار تدلیس👈🏻باطل است.

✔️شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم👈🏻باطل است

✔️شرط خیار تفلیس👈🏻باطل است

✔️شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی👈🏻باطل است

✔️شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی👈🏻باطل است

✔️شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم👈🏻صحیح است

✔️ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی👈🏻باطل است

مثال:
شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می‌کند. به دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است

✔️ اسقاط حق شفعه بطور کلی👈🏻باطل است

✔️شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم👈🏻باطل است

✔️شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع👈🏻صحیح است

✔️شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم👈🏻باطل است. (ماده ۱۱۰۱)