09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به املاک در رهن

✅ نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به املاک در رهن

🖊در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به موجب یک مبایعه نامه عادی، نسبت به ابتیاع مال غیر منقولی که در رهن بانک قرار دارد؛ اقدام کرده و حسب مورد در رهن بودن یا نبودن مبیع؛ در مبایعه نامه قید شده یا نشده باشد.

🖋حال در صورتی که خواسته موکل، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی باشد، در این صورت باید دید که آیا می توان در مورد مال مرهونه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه حقوقی تقدیم کرد یا خیر؟

🖋برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که در عقد رهن، آنچه که موضوعیت دارد؛ مالی است که در رهن بانک قرار گرفته و در واقع مرتهن از محل آن می تواند؛ مطالبات خویش را از محل مال مرهونه وصول نماید نه شخصیت مالک یا راهن.

🖋بدین ترتیب نتیجه ای که از این مقدمه کوتاه می توان گرفت آن است که اگر تنظیم سند رسمی به نام شخص ثالث، با حفظ حقوق مرتهن باشد؛ در این صورت چون لطمه ای به حقوق مرتهن از حیث تنظیم سند رسمی به نام دیگری صورت نمی گیرد؛ لذا از نظر حقوقی منعی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

🔹از این رو خواسته ما در قبال درخواست چنین موکلی؛ “الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن” خواهد بود.
لازم به ذکر است که در چنین دعوایی، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیز وجود ندارد زیرا چنین دعوایی منافاتی با حقوق مرتهن ندارد تا ضرورتی به حضور وی در جریان دادرسی و دفاع از دعوی مطروحه وجود داشته باشد.