09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دلایل رد شدن ویزای شینگن:

دلایل رد شدن ویزای شینگن:

✅فعالیت مجرمانه
شرایط متقاضی در گذشته و حال نقش موثری در صدور ویزای شینگن دارد . اگر در پیشینه متقاضی سوابقی همچون مواد مخدر ، اعتیاد ، تروریسم ، سوءاستفاده های جنسی و سایر جرایم جدی که تهدیدی برای امنیت منطقه شینگن هستند ، دیده شود ، درخواست اخذ ویزای وی رد خواهد شد

✅ مدارک جعلی
کلیه متقاضیانی که با اسناد جعلی سعی در اخذ ویزای شینگن دارند و این امر اثبات شود سرنوشتشان رد شدن مطلق ویزا خواهد بود.

✅ عدم توضیح برای اقامت
اگر توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر وجود نداشته باشد ، بالطبع درخواست ویزا رد خواهد شد . از جمله این موارد عبارتند از :
📌ناتوانی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن
📌عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
📌از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده
دلایل رد شدن ویزای شینگن:

✅نداشتن هدف مشخصی از سفر
قبل از ارسال درخواست حتما طرح مناسبی از خود را در منطقه شینگن ارائه دهید موارد زیر رد خواهند شد .
📌استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن (که نمی توانند به تعیین مقصد اصلی سفر خود را در منطقه شینگن کمکی کند)
📌قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن
📌قادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی (هنگام سفر گروهی)

✅ گذرنامه نامعتبر
اگر گذرنامه یکی از شرایط زیر را داشته باشد ، درخواست ویزا رد خواهد شد .
ارائه گذرنامه هایی که کمتر از سه ماه (۳) از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به منطقه شینگن ندارند . ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف نداردارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبر

✅ گذرنامه آسیب دیده
اگر گذرنامه در شرایط خوبی نگهداری نشده باشد ، می تواند یکی از دلایل رد ویزا باشد . صفحات گذرنامه از هم جدا شده باشد و یا قسمتی از آن گم شده باشد .

✅ نامه مرجع نامعتبر
یکی از دلایل اصلی رد شدن ویزا ارائه نامه رسمی از از مرجع خاص که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد . موارد زیر شامل این بند هستند .
📌عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن
📌ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدورآن گذشته باشد
📌ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.

✅عدم تامین مالی
اگر متقاضی نتواند اثبات کند در طول مدت اقامت در شینگن ، می تواند امرار معاش کافی داشته باشد ، درخواست وی رد خواهد شد موارد زیر اثبات عدم امرارمعاش هستند
📌عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آن
📌عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)
📌نداشتن بودجه کافی در صورتهای مالی ارائه شده
📌عدم ارائه چک مسافرتی معتبر

✅ گواهی ازدواج یا تولد غیر قابل قبول
برای اخذ ویزای شینگن باید گواهی تولد یا ازدواج ارائه داده شود در غیر اینصورت هر کدام از موارد زیر را داشته باشد ، درخواست وی رد خواهد شد .
📌عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی
📌عدم ارائه گواهی به زبان مورد نظر توسط مترجم مجاز
📌عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک

✅بیمه نامه نامعتبر
عدم ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب در زمان اقامت در منطقه شینگن از دلایل شکست در اخذ ویزای شینگن خواهد بود . مواردی شامل :
📌عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شده
📌ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد
📌عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد .
📌 ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که کل روز از سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد

✅فقدان مدرک اسکان
مشخص نبودن محل اسکان متقاضی در طول سفر ، از دیگر عوامل رد شدن ویزا می باشد . مواردی شامل :
📌عدم ارائه شواهدی مبنی بر رزرو هتل 📌عدم ارائه دعوت نامه از میزبان (اثبات حمایت)
📌عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده

✅وضعیت نامطلوب ویزا شینگن
جلوتر بودن تاریخ ویزای شینگن از دیگر عوامل مختل کننده ویزای شینگن می باشد . مواردی شامل :
📌 عدم رعایت محدودیت ویزای شینگن (به عنوان مثال زیاد ماندن در منطقه شینگن ، عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده و غیره)
📌مالکیت یک گذرنامه دیگر با ویزای شینگن فعال