09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مراجع صالح به رسیدگی درتقاضای افرازملک مشاعی:

✅مراجع صالح به رسیدگی درتقاضای افرازملک مشاعی:

👈اداره ثبت اسنادواملاک محل ملک:
املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته وبین مالکین مشاعی اشخاص محجوریاغائب مفقودالاثرنباشد.

👈دادگاه محل وقوع ملک:
1- املاکی که ششدانگ یاقسمتی از آن فاقدسابقه ثبتی ومجهول المالک باشد.
2- املاکی که واجدسابقه ثبتی بوده لیکن درجریان ثبت بوده عملیات ثبتی اش خاتمه نیافته باشد.
3- املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته لیکن بین مالکین محجوریاغائب مفقودالاثرباشد.
4- املاکی که عملیات ثبتی اش خاتمه یافته لیکن مدرک مالکیت خواهان وخوانده دعوی هر دو عادی و غیررسمی باشدو اختلافی دراصل مالکیت خواهان وخوانده نباشد.

تنظیم اسناد موقوفه

💥اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

👈دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو کتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند.

دادن رونوشت از اسناد مذکور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقررات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه بطور کلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موکول به مواقفت کتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.

💥مراجعه اوقاف به سند وصیت و حبس و وقف و نذر

در مواقعی که از ادارات اوقاف برای مطالعه اسناد مربوط به وصیت و حبس ونذر مراجعه می نمایند باید تحت نظر سردفتران مطالعه نمایند.

👈تنظیم اجاره نامه اوقاف

در مواردی که اداره اوقاف به علت ممنوع المداخله بودن متولی برای حفظ درآمد موقوفه ناگزیر از تنظیم اجاره نامه بیش از سه سال است و دسترسی به سند مالکیت ندارد برای هر ملک فقط یک بار ستند با رعایت کامل مقررات بدون قید خلاصه اجاره نامه در ستون انتقالات سند مالکیت بلااشکال است.