09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

سخن پایانی استاد وکیل بهمن کشاورز

#سخن_پایانی استاد وکیل بهمن کشاورز

(درباره ی اخلاق حرفه ای در وکالت دعاوی)

⚫️🕯⚫️🕯⚫️🕯⚫️🕯⚫️

اگر بپذیریم همگان حق دفاع دارند _ که دارند و باید بپذیریم _آنگاه به این نتیجه می رسیم که وکیل باید تا جایی که ممکن است ، دستی را که برای کمک به سوی او دراز می شود بگیرد ، مگر در یک مورد و آن موردی است که وکیل نسبت به آن ذهنیت منفی دارد و بیم آن می رود که این ذهنیت منفی او را در مرحله ای از دفاع ، از به کار گرفتن تمام توانش برای دفاع از موکل باز دارد . والله اعلم