09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

️رضایت در پرونده های کیفری

⁉️رضایت در پرونده های کیفری دارای اوصافی است که عبارتند از:

1. رضایت باید منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و معلق یا مقید نباشد.

2. عدول از گذشت قابل پذیرش و استماع نیست.

3. رضایت می‌تواند کتبی باشد یا حضوری.

4. درصورت فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود.

5. اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب با شکایت یک نفر نیز شروع می‌شود اما صدور قرار موقوفی تعقیب باید با رضایت همه شکات باشد.

6. اعمال گذشت و استرداد شکایت، اعمال حق است پس برای اعمال این حق شخص باید اهلیت داشته باشد.