09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چند نکته درمورد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

✍چند نکته درمورد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

1⃣مشخصات فردی و سجلی کارفرما و کارگر و آدرس محل سکونت در قرارداد ذکر می‌شود.

2⃣مدت قرارداد در قراردادهای موقت باید تعیین شود، در غیر این صورت قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تاریخ شروع قرارداد در قراردادهای دائم و موقت ذکر می‌شود و میزان کار در قرارداد معین مشخص شود.

3⃣نوع کار و شغلی که کارگر باید در آن اشتغال یابد تعیین می‌شود.

4⃣محل کار در قرارداد ذکر می‌شود.

5⃣ساعات کار در قرارداد کار مشخص می‌شود، که در روز حداکثر ٨ ساعت است و بیش از آن اضافه‌کار محسوب می‌شود و باید برای آن فوق‌العاده اضافه‌کار پرداخت شود.

در این ارتباط با توجه به اینکه برابر قانون حداکثر ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است، تنظیم ساعات کار در هفته با توافق تعیین می‌شود. ساعات کار برای کارهایی که به صورت نوبتی انجام می‌پذیرد در ماه ١٧۶ ساعت است.

6⃣میزان مزد و حقوق فرد تعیین و نحوه پرداخت آن مشخص می‌شود. حقوق فرد نمی‌تواند از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار کمتر باشد. طریقه پرداخت مزد (روزانه، هفتگی یا ماهانه) باید روشن باشد.

7⃣وضعیت بیمه مشخص و بر پرداخت حق‌بیمه کارگر به سازمان تامین‌اجتماعی تاکید شود. در این ارتباط نیز باید حقوق واقعی فرد مبنای کسر حق‌بیمه قرار گیرد و نباید از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد. نرخ حق‌بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی ٣٠ درصد است که ٧ درصد آن سهم کارگر و ٢٣ درصد آن سهم کارفرماست.

از مواردی که کارفرما می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند، حق‌بیمه سهم کارگر است که کارفرما باید به انضمام سهم خود، آن را تا آخرین روز ماه بعد به شعب سازمان تادیه کند. در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد. جریمه تاخیر برای عدم ارسال لیست حق‌بیمه کارکنان ١٠ درصد، و برای عدم پرداخت مبلغ حق‌بیمه مقرر به ازای هرماه ٢ درصد است.