09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

️اولیای دم چه کسانی هستند؟

⁉️اولیای دم چه کسانی هستند؟

✅اولیای دم همان ورثه متوفی و به ترتیب طبقات سه گانه ارث درماده ۸۲۶قانون مدنی هستند.

✅بنابراین بابودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد.

✅برابر ماده۳۵۱قانون مجازات اسلامی زوج یا زوجه ی مقتول ولی دم محسوب نمی شوند و حق قصاص ندارند،اما این امر مانع آن نیست که زوج یا زوجه نتوانند اعلام جرم و تقاضای رسیدگی کند.