09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

طلاق زن باردار

✅طلاق زن باردار

🔷از نظر قانونی طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمیکند که طلاق از چه نوعی باشد توافقی یا غیر از آن . انجام مراحل طلاق زن باردار در دوران بارداری بر اساس قانون مدنی ایران و قانونی حمایت از خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است.

🔶یکی از مدارک طلاق برای دادگاه خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه وغیر باکره )برای ثبت طلاق گواهی عدم بارداری است و سر دفتر مکلف است گواهی عدم بارداری را از زوجه مطالبه کند،این گواهی برای این اخذ میشود که نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود.

🔷در طلاق توافقی تمام هزینه های زن باردار برعهده پدر فرزند است ونیز باید مشخص شود که پس از تولد سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین میباشد.

🔶حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی برعهده مادر و هزینه های آن بر عهده پدر است .

🔷عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است .