09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

✅کمک هزینه ازدواج (کمک بلاعوض)کارکنان دولت به چه کسانی تعلق می گیرد؟

✅کمک هزینه ازدواج (کمک بلاعوض)کارکنان دولت به چه کسانی تعلق می گیرد ؟

🔰به مستخدمین رسمی وپیمانی و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مشمول قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی

🔻 به مستخدمین شاغل ، بازنشسته ، ازکارافتاده ، هنگام ازدواج فقط یکبار کمک هزینه ازدواج پرداخت می شود.

🔻کمک هزینه ازدواج فرزندان مستخدم فوت شده به ورثه بلافصل قابل پرداخت است.

🔻به یک نفر شاغل بابت ازدواج خودش بیش از یکبار کمک هزینه مزکور قابل پرداخت نیست.

🔻فرزندان مستخدمین شاغل ، بازنشسته ، از کار افتاده و متوفی چنانچه ازدواج نمایند ، کمک هزینه به مستخدم یا ورثه بلافصل پرداخت می شود.

🔻در پرداخت کمک هزینه ازدواج محدودیت تعداد فرزندان وجود ندارد .

🔻 چنانچه ازدواج کننده خود و همسرش هردو شاغل باشند کمک هزینه ازدواج هم به خودش قابل پرداخت است و هم به همسرش حتی اگر هر دو در یک دستگاه اجرایی شاغل باشند.

🔻چنانچه ازدواج کننده خود و همسرش هر دو بازنشسته یا از کار افتاده باشند ، کمک هزینه ازدواج هم به خودش و هم به همسرش قابل پرداخت است .

🔻چنانچه فرزند مستخدم خود شاغل باشد ، باتوجه به واژه (حسب مورد )در متن قانون ، هنگام ازدواج فقط فرزند شاغل از این کمک هزینه برخوردار می شود و پدر مادر شاغل نمی توانند این کمک را دریافت نمایند .

🔻چنانچه فرزند مستخدم ، شاغل نباشند ولی پدر و مادر هردو شاغل باشند ، با توجه به رای شماره 143مورخ81/5/19 دیوان عدالت اداری ، این کمک هزینه به یکی از آنها پدریا مادر قابل پرداخت است .