09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چرا برخی از زنان نفقه نمیگیرند

#چرا_برخی_از_زنان_نفقه_نمیگیرند

💰از آنجایی که در جامعه ما مسئولیت خانواده از خصائص مرد به شمار می‌رود⚖قانونگذار وی را موظف به تأمین معاش اهل خانه می‌داند، اما این قانون استثنائاتی نیز دارد و در حقیقت در برخی موارد به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

☸به بهانه #اشتغال زن نمی‌توان از پرداخت نفقه خودداری کرد؛ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ نفقه را برابر با همه نیازهای “متعارف” و متناسب با وضعیت زن دانسته و مقرر می‌دارد: #نفقه_عبارت_است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
☣آنچه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برمی‌آید این است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد.
به طور قطع، اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم کند.
این در حالی است که حتی اگر زن درآمد مستقلی داشته باشد، شوهر نمی‌تواند به این بهانه که زن شخصا قادر به کسب درآمد است، از پرداخت نفقه خودداری کند.