09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دستور موقت

♨️دستور موقت

🔺دستور موقت اقدامی موقتی است:
دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ی همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر نمود که ماهیتا همیشگی است .

🔺صدوردستور موقت مستلزم احراز فوریت است:
👈🏻به موجب ماده ۳۱۰ قانون آ.د.م. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر میکند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید. احراز فوریت با دادگاهی است که به درخواست رسیدگی می کند. اثبات فوریت نیز با متقاضی دستور موقت است. البته فوریت با هر دلیلی قابل اثبات است.

🔺صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است:
👈🏻بنابر ماده ۳۱۹ قانون آ.د.م، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.

🔺اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است:
👈🏻بنابر ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.