09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دعاوی طاری چیست؟

دعاوی طاری چیست؟

موضوع مواد ۱۳۰الی۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی طاری عبارتند از:
– دعوی متقابل
– دعوای اضافی
– دعوای ورود ثالث
– دعوای جلب ثالث

به استثناء دعوای ورود ثالث که تا قبل ختم دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر قابل طرح است،باقی موارد فقط تا پایان جلسه اول دادرسی قابل طرح می باشند.
هرگاه شخص ثالث در دعوای مطروحه برای خود مستقلاً حقی قایل باشد{دعوای ورود ثالث اصلی} یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند{دعوای ورود ثالث تبعی} می تواند تا وقتی ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود که در هر صورت مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
ورود ثالث در مرحله اعاده دادرسی ممکن نمی باشد.
استرداد دادخواست یا دعوا،ابطال دادخواست، رد دعوا،عدم استماع دعوا و زوال دعوی اصلی هیچ اثری بر دعاوی طاری ندارد
جلب شخص ثالث فقط از سوی اصحاب دعوا ممکن می باشد و بایستی تا پایان جلسه اول دادرسی اظهار سود و ظرف ۳روز پس از ارائه جهات و دلایل،با ارایه دادخواست ،جلب شخص ثالث را درخواست نمایند.
عدم صلاحیت محلی مانع رسیدگی به دعوای طاری نیست اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باسد پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و اگر رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری باشد،دعوای اصلی تا اتخاذ تصمیم متوقف میشود.
رد دعوای شخص ثالث در مرحله بدوی مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نمی باشد.
دعوی متقابل درصورتی پذیرفته میشود و تواماً رسیدگی می شود که:
الف) ناشی از یک منشاء باشد
ب) بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد.
طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی باشد
طرح دعوای متقابل در مرحله بدوی ممکن می باشد و طرح دعوای متقابل در مرخله تجدیدنظر و واخواهی مجاز نیست
دعاوی تهاتر،صلح،فسخ و رد خواسته و… که دفاع از دعوای اصلی می باشد،دعوای متقابل محسوب نمی شود.
دعوای اضافی،از سوی خواهان دعوای اصلی مطرح می گردد