09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

بهتر است بدانید (متوفی)

دیه در حکم مال متوفی میباشد و به مانند بقیه اموال به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم میشود و بر خلاف تصور عموم به مساوی بین وراث تقسیم نمیشود مثلا اگر شخصی در زمان فوت یک پسر ویک دختر داشته باشد سهم فرزند پسر از دیه دو برابر دختر است.

طبق بند دو تبصره ماده چهل و هشت قانون حمایت از خانواده دریافت حقوق بازنشستگی توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق یا مستمری متوفی توسط وی نیست یعنی اینکه اگر زنی خود حقوق بگیر باشد میتواند مستمری شوهرش را همدریافت کند.