09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

سوالات متداول

آیا حضور در پارتی و مهمانی مختلط جرم
است؟
صرف اقدام به برگزاری مهمانی و پارتی مختلط و یا شرکت درآن در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری نشده است,مگر ضمن مهمانی مرتکب جرائمی مانند شرب خمر,استعمال مواد مخدر و روانگردان,روابط نامشروع و….گردند.

من می خواستم اعسار رد کنم چند چک برگشتی دارم ویکی از چک ها طرف حکم جلب من رادارد ایا باید اینهارا در اعسار نام ببرم⁉️

✅شما میتوانید این موضوع را مطرح کنید اما دلیل قطعی برای تعیین مبلغ اعسار شما نمیباشد درمهریه اگر مالی وجود داشته باشد توقیف انجام میشود واگر وجود نداشته باشد درخواست اعسار داده میشود که باتوجه به مدارک وشواهد شما قاضی درخواست اعسار را میپذیردو مبلغ اقساط تعیین میشود.

آیا قرارداد کار ساعتی مشمول قانون کار می باشد⁉️

✅قرارداد کار ساعتی باعنایت به تبصره یک ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 این قانون می باشد.ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد باتوافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد.